Heute vor einem Jahr…

Heute vor einem Jahr war ein Freitag. Freitag, der 14….